اسفنج مبل

نکته : تمامی اسفنج ها در عرض ۱ متر و طول ۲ متر با ضخامت های مختلف و تراکم های متفاوت تولید و عرضه می شوند.

مثال : منظور از اسفنج ۵ سانتی ۳۰ کیلویی ; این هست که ابعاد اسفنج  ۲۰۰ * ۱۰۰ * ۵ سانت است و تراکم یا دانسیته آن ۳۰ کیلوگرم است.