قوانین سایت مبل شناس

مسولیت سالم رسیدن کالا برعهده باربری است.

کمترین تعداد فروش از هر مدل پایه مبل 12 عدد است.

کمترین متراژ فروش پارچه از هر مدل پارچه 10 متر است.

کمترین مقدار فروش اسفنج 10 سانت است.

محصولات فروخته شده مرجوعی یا تعویض ندارد.